Software CRM per call centers, telemarketing, televenda, concertació...

Agents feliços per probablement utilitzar el software CRM per call centers OriGn de Grupo 77

Completes prestacions CRM

Disseny integral de la base de dades

Mitjançant el versàtil Gestor Visual de la base de dades d'OriGn, vostè podrà dissenyar completament tots els fitxers (o taules) que requereixi la gestió dels processos que portin a terme en el seu call center, així com cadascun dels seus camps i els seus índexs d'ordenació.

El Gestor Visual de la BD ataca directament al sòlid i eficient servidor de base de dades Microsoft SQL Server, de manera totalment transparent. Així no es requereixen coneixements d'administració de bases de dades per dissenyar amb total precisió l'estructura de les dades del seu centre call center o contact center.

Els fitxers (o taules) que vostè dissenyi s'integraran amb els fitxers base d'OriGn, el que permetrà interrelacionar les funcionalitats CTI i de gestió de les trucades amb les seves necessitats concretes, de forma, novament, completament transparent; és a dir, sense dificultat afegida per a vostè

Gestor Visual de la Base de Dades d'OriGn, el software per call centers i telemarketing.

Disseny visual dels formularis d'accés a les dades

Quan dissenyi els seus fitxers amb el Gestor Visual de la base de dades del nostre software OriGn, ho farà de manera visual, creant els formularis d'accés (creació i edició) alhora que defineix els camps que formen cada fitxer (o taula).

Disseny d'un formulari d'entrada de dades amb el programari per telemarketing OriGn .

Fitxer de Contactes

De forma nativa, el programa informàtic OriGn compta amb una sèrie de fitxers predefinits per cada campanya/procés/tasca, els quals vostè pot adaptar a les seves necessitats concretes mitjançant l'addició de nous camps i índexs.

El Fitxer de contactes, en particular, emmagatzema les dades dels seus interlocutors (clients, usuaris, alumnes, associats, clients potencials...) i vostè podrà adaptar-lo a les seves necessitats incloent, per exemple, tants números de telèfon, adreces postals, de correu electrònic, etc. que requereixi per cada un; així com qualssevol altres dades particulars que necessiti per dur a terme la seva tasca.

Fitxer històric de contactes

Al fitxer històric, OriGn —el software CTI i CRM per call centers, telemarketing, televenda...— emmagatzema les trucades i accions corresponents a cada contacte, tant les rebudes com les emeses i independentment del seu resultat. Les dades relatives a cada trucada que suposés una gestió concreta (les dades introduïdes per l'agent que la va atendre o realitzar), queden vinculats.

Els agents poden consultar, si vostè així ho decideix, de forma àgil i ràpida el històric del contacte amb el que estan parlant, de manera que saben en tot moment quines gestions s'han realitzat amb ell, les haguessin realitzat ells mateixos o no, i quines hi ha pendents.

Integració CRM - CTI

L'estreta integració de les funcionalitats CTI i CRM d'OriGn es plasma per exemple, en:

  • OriGn és capaç de trucar a tants camps de tipus telèfon com vostè creï per cada contacte.
  • Cada contacte pot estar en una o més agendes (o cues) de trucades o de gestions pendents o futures. OriGn s'encarrega de gestionar aquestes agendes, de manera que es torni a trucar a cada contacte en el moment previst.
  • Vostè podrà decidir quan no li interessa continuar les gestions amb un determinat contacte, de manera que desapareixerà de les agendes, tot i que quedarà arxivat i vostè podrà reactivar-lo en qualsevol moment. Aquesta reactivació, lògicament, podrà fer-la seleccionant un grup de contactes inactius pels criteris (condicions) que consideri oportuns.
  • Per cada contacte vostè podrà saber quantes vegades se l'ha trucat o ha trucat ell, a quines hores, quan va contestar, quan no, i qualsevol altra informació relativa a l'emissió o recepció de trucades.

Definició de processos i fluxos de processos

Les agendes de trucades o gestions pendents (o cues de trucades) d'OriGn són la base del control de flux dels processos, que vostè podrà definir amb tota la sofisticació que requereixi.

El disseny dels formularis d'introducció de dades li permet determinar, de forma assistida o mitjançant scripting, a quina agenda o agendes de trucades o tasques pendents ha de passar un determinat contacte després d'haver realitzat certa gestió amb ell.

Tenint en compte que cada agenda o cua pot ser gestionada per un grup diferent d'agents, i que un contacte pot constar en tantes agendes com sigui necessari, el flux dels processos pot adaptar-se sempre a les seves necessitats concretes de gestió dels seus contactes.

Integració amb el seu CRM corporatiu

I si vostè treballa amb un CRM corporatiu, OriGn pot integrar-se amb ell de forma tan estreta com sigui necessari, aportant tota la seva potència CTI i convertint-se en el seu complement perfecte.