Software call center — Escriptorio d'Agent

L'Escriptori d'Agent de OriGn

L'Escriptori d'Agent

Una única pantalla

En OriGn, els agents porten a terme la gestió dels contactes de les diferents campanyes, departaments o tasques, tant si aquesta consisteix a emetre trucades com si consisteix a rebre-las o a realitzar altres tipus d'interaccions (emails, SMS, tràmits administratius .. .), des d'un únic lloc: l'Escriptori d'Agent. Aquí, tot el que necessiten per desenvolupar el seu treball està sempre a un sol clic de distància.

Gràcies a que l'Escriptori d'Agent d'OriGn ha estat dissenyades per a assistir-los en tot moment de la forma més pràctica i lògica, els agents aprenen a utilitzar-lo en uns pocs minuts i l'integren amb naturalitat en el seu treball quotidià. Tant és així que ja només repararan en ell el dia que els falti, el dia que l'atzar els porti a recaure en una empresa que no faci servir el nostre programa. Llavors el trobaran a faltar profundament.

Funcionament general i marcació progressiva

Vegi, en el següent vídeo, el funcionament general de l'Escriptori d'Agent, així com el seu ús per emetre trucades en mode progressiu.

Total configurabilitat dels formularis d'entrada de dades

El o els formularis d'entrada de dades que els agents emplenen quan així els ho requereix l'Escriptori d'Agent com a part de les gestions (ja siguin trucades o de qualsevol altra índole) d'una determinada campanya, departament o tasca es creen amb total llibertat mitjançant el Disseny Visual de Formularis. Això pot fer-ho, o bé el personal de la seva empresa, si la seva activitat requereix la contínua gestió de nous projectes; o bé el de la nostra, si la seva és una activitat delimitada i poc canviant.

Alguns exemples de formularis d'entrada de dades són: una comanda en una campanya de televenda, una enquesta en una campanya CATI, les dades d'una visita en una campanya de concertació, una anotació en l'històric de consultes o incidències d'un client en una campanya, departament o tasca d'atenció al client, etc.

L'Escriptori d'Agent no només constitueix un entorn unificat i familiar per als agents, independentment de la campanya, departament o tasca en la qual estiguin treballant (més encara si sempre és la mateixa), sinó que a més s'encarrega de guiar-los quan emplenen els formularis d'entrada de dades, obeint el flux definit en el Disseny Visual de Formularis, la qual cosa els facilita molt la feina i evita una infinitat d'errors de tot tipus.

Emissió de trucades amb marcació predictiva

El següent vídeo il·lustra el funcionament de l'Escriptori d'Agent quan la campanya en la qual es treballa explota l'alta productivitat que ofereix la marcació predictiva a través del Servidor de Marcació Predictiva d'OriGn.

Recepció de trucades

Si l'agent està dedicat exclusivament a rebre trucades d'una o diverses campanyes, és a dir, si no està al mateix temps, gràcies a l'opció de call-blending que ofereix OriGn, emetent trucades d'una altra, l'Escriptori d'Agent funciona tal i com narra el següent vídeo.

Softphone integrat

Si la seva centraleta utilitza el protocol SIP, la qual cosa és la tendència majoritària en l'actualitat, els seus agents es beneficiaran de la integració del nostre exclusiu Softphone amb l'Escriptori d'Agent.

Vegi-ho en el següent vídeo.