Software CATI — Programa per enquestes telefòniques

Els seus agents pregunten i OriGn fa tota la resta

Agent d'enquestes telefòniques (CATI).

OriGn cobreix amb escreix les necessitats relatives al disseny i la realització d'enquestes telefòniques de tot tipus (sociològiques, polítiques, d'opinió, de satisfacció, estudis de mercat, control de qualitat...), ja que integra totes les funcionalitats esperables en un veritable programari CATI, que és, ni més ni menys, el que és, entre moltes altres coses.

Formularis d'enquestes totalment guiats — Eviti errors

Gràcies als formularis d'entrada de dades totalment guiats, els seus agents només tindran una opció: introduir correctament les dades requerides a l'entrevistat.

És OriGn, i no l'agent, el que decideix quina és la següent pregunta a realitzar, respectant amb escrupolositat qualsevol flux d'introducció de dades que s'hagi decidit, per sofisticat que sigui.

Això sí, l'agent sempre podrà tornar, en cas de necessitat, a una pregunta anterior per rectificar la seva resposta. El camí restant podrà ser reaprofitat o no, segons si la nova resposta influeix en l'execució del flux d'introducció. En cas negatiu, les respostes ja no pertinents seran descartades i es realitzaran les noves.

Vostè mai, per tant, trobarà emplenats alhora dos blocs de preguntes excloents entre si.

El Disseny Visual de Formularis

El Disseny Visual de Formularis d'OriGn aporta els següents avantatges:

  • Accelera l'adaptació d'OriGn a les seves necessitats, reduint els temps i costos de desenvolupament a la mínima expressió.
  • Pot ser utilitzat pel nostre personal per a, per un preu reduït, dur a terme les adaptacions necessàries per ajustar-se a les seves necessitats i requisits al 100%.
  • O bé pot ser utilitzat pel seu propi personal per crear tantes campanyes o projectes com li siguin necessaris, si la seva activitat així ho requereix.
Disseny d'un formulari d'entrada de dades amb el programari per telemarketing OriGn .

Com s'aprecia en la imatge d'exemple que es mostra sobre aquestes línies, el Disseny Visual de Formularis permet, tal com el seu nom indica, crear visualment els formularis d'entrada de dades.

En aquests formularis es poden incorporar tot tipus de camps: Textos, Comentaris, Números, Llistes desplegables, Sí/No, Codificacions, Consultes sobre la Base de Dades, Dates, Hores i Caselles de verificació.

També és possible integrar imatges, utilitzar diferents fonts de lletra, colors...

Disseny assistit del control de flux

Les enquestes de complexitat mitjana o baixa es poden dissenyar de manera totalment guiada, sense que això requereixi la introducció d'una sola línia de script.

La següent imatge correspon a una captura de pantalla del Disseny Assistit del Flux d'Introducció.

Disseny d'una pregunta amb el programari per enquestes telefòniques OriGn.

Disseny del control de flux mitjançant scripting

Les enquestes de complexitat alta poden dissenyar fins al més mínim detall gràcies a OriGn-script, el potent llenguatge de scripting exclusiu d'OriGn, que inclou unes potents funcionalitats CATI natives.

El potent scripting especialitzat en enquestes d'OriGn.

Integració de l'argumentari

Vostè podrà integrar, si ho desitja, l'argumentari previ a l'enquesta en el propi formulari d'entrada de dades, de manera que l'agent tingui una única font d'informació de què estar pendent: OriGn.

Trucada predictiva compatible amb les cotes de contactes

Trucar a un gran volum de possibles entrevistats és clau per completar l'enquestació amb la màxima productivitat.

És per això que el Servidor de Trucada Predictiva que inclou nostre programari OriGn és compatible amb el control de l'emplenament de les cotes de contactes.

En el següent vídeo s'il·lustra el funcionament del potent marcador predictiu centralitzat d'OriGn.

Trucada progressiva i trucada assistida amb previsualització

Si vostè considera, per qualsevol motiu, que la trucada predictiva no s'ajusta a les seves necessitats, OriGn pot funcionar en mode de trucada progressiva i, fins i tot, en mode de trucada assistida amb previsualització de les dades del contacte al qual es procedirá a trucar, si voleu que els agents dediquin una extrema atenció a cadascuna de les trucades que realitzan.

Retrucades per a la continuació d'enquestes interrompudes

Fins i tot amb trucada predictiva, OriGn s'assegura que els contactes siguin tornats a trucar a l'hora que es va quedar amb ells, bé pel mateix agent o per un altre, segons vostè configuri a partir de la situació concreta del contacte.

Quan es torna a contactar amb un interlocutor que va deixar una enquesta a la meitat però es va comprometre a finalitzar-la en un altre moment, les dades de la mateixa es recuperen automàticament i es pot continuar des del punt en què es va interrompre.

OriGn també s'encarrega de tornar a intentar localitzar a cada contacte les vegades que vostè consideri necessari, seguint el patró de franges horàries que vostè decideixi i fins a un màxim de reintents que pot definir.

Importació en viu dels contactes

Per descomptat, el nostre programari OriGn permet importar les dades dels contactes als quals trucar des de fonts externes. El sorprenent és que permet fer-ho mentre els agents estan treballant en la campanya.

Aquest detall li permetrà guanyar immediatesa en la gestió de contactes amb el consegüent estalvi de temps.